Algemene voorwaarden

Borrelbox Amsterdam stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar
opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te
komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

A. Definities

 1. Borrelbox Amsterdam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Romee Houben, als eenmanszaak handelend onder de naam Borrelbox Amsterdam in Amsterdam, met KvK nr. 65934318.
 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Borrelbox Amsterdam opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
 3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Borrelbox Amsterdam en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
 4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Borrelbox Amsterdam.
 5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Borrelbox Amsterdam.
 6. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van een Borrelbox of Borrelbox catering, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

B. Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
 2. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Borrelbox Amsterdam aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden.
 3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Borrelbox Amsterdam. De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Borrelbox Amsterdam verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever te worden betaald en art. D. en art. F. zijn onverkort van kracht.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.
 6. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging

 1. Een offerte van Borrelbox Amsterdam is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Borrelbox Amsterdam anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
 2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Borrelbox Amsterdam en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Borrelbox Amsterdam onmogelijk wordt. Borrelbox Amsterdam is dan niet schadeplichtig.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Borrelbox Amsterdam onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
 4. Als Borrelbox Amsterdam Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Borrelbox Amsterdam maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Borrelbox Amsterdam die alsnog schriftelijk bevestigt.
 6. Borrelbox Amsterdam bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

D. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten

 1. De prijzen van Borrelbox Amsterdam zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
 2. Borrelbox Amsterdam offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht.
 3. Indien de Overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Borrelbox Amsterdam per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
 4. Borrelbox Amsterdam kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
 5. Borrelbox Amsterdam kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht.
 6. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.
 7. Borrelbox Amsterdam zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. en G.). Het betaalde voorschot zal worden verrekend.
 8. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 15 werkdagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd.
 9. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Borrelbox Amsterdam de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
 10. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan Borrelbox Amsterdam.
 11. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Borrelbox Amsterdam.
 12. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Borrelbox Amsterdam tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

E. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Door Borrelbox Amsterdam aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen en (borrel-)planken blijven eigendom van Borrelbox Amsterdam en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
 2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
 3. Opdrachtgever zal schade aan door Borrelbox Amsterdam ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

F. Wijzigingen/annulering Overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Borrelbox Amsterdam zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
 2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Borrelbox Amsterdam de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. D.9 of art. I.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Borrelbox Amsterdam vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
  1. Voor een Overeenkomst waarbij een Borrelbox catering besteld is voor meer dan 80 man, waarbij binnen 72 uur voor de beoogde datum van de Opdracht wordt geannuleerd: 50%;
  2. Voor een Overeenkomst waarbij een Borrelbox catering besteld is voor een borrel tussen de 40 en 80 man, waarbij binnen 48 uur voor de beoogde datum van de Opdracht wordt geannuleerd: 50%;
  3. Voor een Overeenkomst waarbij een Borrelbox besteld is voor 2 tot 39 personen, waarbij binnen 24 uur voor de beoogde datum van de Opdracht wordt geannuleerd: 50%;
   Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
 3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan Borrelbox Amsterdam de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.

G. Klachten

 1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren.
 2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Borrelbox Amsterdam melden.
 3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Borrelbox Amsterdam melden.
 4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Borrelbox Amsterdam melden.
 5. Borrelbox Amsterdam zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
 6. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
 7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Borrelbox Amsterdam niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

H. Aansprakelijkheid/overmacht

 1. Borrelbox Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
 2. Borrelbox Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Borrelbox Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Borrelbox Amsterdam.
 4. Borrelbox Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
 5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Borrelbox Amsterdam voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
 6. Elke aansprakelijkheid van Borrelbox Amsterdam is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Borrelbox Amsterdam vergoed.
 7. Borrelbox Amsterdam is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.
 8. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

I. Einde Overeenkomst

 1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in art. D.9 of handelen door Opdrachtgever in strijd met art. E.
 2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

J. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nummer 65934318

Let op: Borrelbox Amsterdam is buiten bedrijf
toggle